Tekniske kulturminner

Om en konstruksjon kan klassifiseres som teknisk kulturminne, avhenger av alder, type, autensitet og omgivelser:

Høy alder er selvsagt viktig, men også yngre konstruksjoner kan være kulturminner, dersom det er noe spesielt og sjeldent ved dem.

Konstruksjonstypen har stor betydning. Få gjenværende eksemplarer av en spesiell type vil telle i favør av bevaring.
tekn.kultur1.jpg 

Autensitet, det vil si ekthet og originalutførelse, teller sterkt i favør av bevaring. Ingen forandringer siden konstruksjonen var ny er meget bra, men også mindre ombygginger kan godtas.

Omgivelsene rundt konstruksjonen teller, hvis disse i seg selv er bevaringsverdige.Da vil konstruksjonen inngå som en naturlig og nødvendig del av helheten.

Tilskudd til bevaring av tekniske kulturminner kan man få fra:

 - Riksantikvaren
 - Norsk kulturråd
 - Norsk kulturminnefond
 - EU

STÅL-CONSULT kan i denne sammenheng opptre i rollen som "KULTUR-KONSULT", der vi kan:

 - Utrede konstruksjonen med spesiell vekt på type og autensitet.
 - Utrede mulighetene for å etablere et bevaringsprosjekt
 - Lage søknad om tilskudd
 - Holde kontakt med myndigheter
 - Beskrive og skissere nødvendige arbeider og innhente pristilbud
 - Følge opp restaureringsarbeider slik at museumsfaglige kriterier ivaretas

Vi kjenner til mange stål- og jernkonstruksjonstyper og eksemplarer av disse i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England og Indonesia. Vi har derfor et godt grunnlag for å vurdere om en konstruksjon er bevaringsverdig på basis av type og antall bevarte eksemplarer.

Vi har kompetanse fra flere bevaringsprosjekter og søknader om tilskudd.

Vi har erfaring fra restaureringsarbeid på museumsfaglig grunnlag. Vi har kontakt med miljøer som kan ta materialprøver, utføre klinking, smi jern og stål, lage nye deler i støpejern og støpestål samt reparere steinfundamenter og betong.

Alle konstruksjoner bør fortrinnsvis bevares i sitt opprinnelige miljø. Men i visse tilfelle kan den beste løsningen være å flytte konstruksjonen til et annet sted. STÅL-CONSULT kan utrede slike løsninger også.

Ring oss på telefon 38 10 30 00 eller skriv: Postadresse og e-post